Политика за обработка на личните данни

  1. Правила за поверителност

  Национална кампания – „Национална потребителска кампания  – Пътувай с Heinz – 2024 .

  Думите, изписани с главни букви в тези Правила за поверителност, ще имат същото значение както в Официалните правила, освен ако тук не им e придадено друго значение.

  Възложителят и Организаторът обработват данните, предоставени от Участниците в Кампанията, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(„ОРЗД”)

  Администратор на предоставените лични данни е  H.J. Heinz supply chain europe b.v amsterdam , Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам, идентификационен номер – NL 850230378B01, Холандия дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Холандия „Възложител“ или „Администратор”).

  Обработващ на предоставените лични данни е “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20  „Организатор” или „Обработващ на лични данни”).

  Участието и предоставянето на лични данни за целите на Кампанияа се основават на доброволното съгласие на Участника, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Кампанията ( https://heinz-promo.bg) се управлява от Обработващия лични данни, администратор на личните данни е Администраторът.

  За целите на участието в Кампанията се изисква регистрация на промоционалния сайт.

  За да участва в Кампанията, Участникът може да даде доброволно съгласие за обработването на данни съгласно таблицата по-долу, при което предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за участието в Кампанията. Участникът разбира, че регистрацията и даденото при нея съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни са условие за участие в Кампанията. При участие в Кампанията Участниците, които печелят, дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).

  Чрез предоставянето на личните данни и участието в Кампанията личните данни на Участника ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Ако за това е предоставено изрично съгласие, Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Участника.

  Участието в Кампанията е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Участника с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни за следните цели и на следното правно основание:

  Вид обработвани данни Цел на обработването Правно основание за обработване Период на обработване
  Име
  • Идентификация на Участника
  • Провеждане на Кампанията
  • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
  Име
  • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
  • Връзка с участника
  • Изграждане на база данни
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на Кампанията(

  Ако е дадено съгласие)

  Обръщение
  • Идентификация на Участника
  • Провеждане на Кампанията
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
  E-mail адрес
  • Идентификация на Участника
  • Провеждане на Кампанията
  • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
  • Изграждане на база данни
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
  E-mail адрес
  • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
  • Връзка с участника
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на Кампанията(

  Ако е дадено съгласие)

  Адрес на победителите
  • Идентификация на Участника
  • Провеждане на Кампанията
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
  Номер за контакт
  • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
  Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.

  Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Участника. При участие в Кампанията и приемане на Официалните правила Участниците разбират, че тяхното име и адрес, както и всички други данни, предоставени от Участника, може да бъдат използвани за целите на предявяване на претенции и упражняването на права до деветдесет (90) дни след края на Кампанията. Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Възложителят е провел тест за балансиране на интересите, който показва, че при определени условия, например, но не само, случаи, в които Участник има претенция към Възложителя и е в търговските интереси на последния да отговори по подходящ начин на такава претенция и по този начин да упражни правата си, Възложителят също ще обработва описаните по-горе лични данни на Участниците.

  Ако Участникът е дал своето изрично съгласие чрез отбелязване на съответната отметка в сайта на Кампанията, след изтичането на деветдесет (90) дни Възложителят ще съхранява само името и имейл адреса от личните данни на Участника, които ще се използват изцяло за собствена маркетингова дейност, пазарни проучвания и комуникация. Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

  1. Информация относно правата на защита на данните на Участниците

  Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Участниците да поискат от Възложителя информация, по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат изтриване (право на изтриване); коригиране (право на коригиране) или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Възложителя, или чрез имейл до gdpr@kraftheinz.com, както и на посочените по-горе данни за контакт или до https://heinz-promo.bg

  Участник може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя.

  Участниците разбират, че оттеглянето на данни, които са необходими за провеждането на Кампанията и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване преди приключването на Кампанията, може да доведе до отпадане от участие (освен когато Участник оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).

  Освен това Участник има право да възрази и срещу обработването на лични данни.

  Ако Участник не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (Information Commissioner of the Republic of Slovenia) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Участника.

  Контакти на Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (Dutch Data Protection Authority ):

  Пощенски адрес:

  Пощенски адрес

  Autoriteit Persoonsgegevens
  PO Box 93374
  2509 AJ DEN HAAG

  Телефон

  Telephone number: (+31) – (0)70 – 888 85 00
  Fax: (+31) – (0)70 – 888 85 01

  Уебсайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:

  Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2

  Телефон: +386 1 244 37 50

  Факс: + 359 (0)2 91 53 525

  Имейл: dpo@cpdp.bg

  Уебсайт: https://www.cpdp.bg

  Участник може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни, на посочените по-горе адреси.

  За да могат Участниците да упражнят правата си, Възложителят е на тяхно разположение на следните контакти: адрес:

  На вниманието на: Het Privacyteam

  E-mail:gdpr@kraftheinz.com

  Пощенски адрес: Kraft Heinz, The Shard, 32 London Bridge St, London, United Kingdom, SE1 9SG

   

  Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Участник в рамките на 30 дни от получаване на искане.

  1. Разкриване на лични данни

  С оглед на провеждането на Кампанията някои от посочените по-горе лични данни на Участниците ще бъдат разкрити и на следните лица единствено за целите на провеждането на Кампанията:

  • нотариус, който ще присъства по време на тегленето на Печелившите;
  • куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на Наградите, на който е възложенo разнасянето на Наградите и на който могат да се разкриват лични данни само на Печелившите.

  В допълнение към горното данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

  Възложителят няма да приема жалби след изтичането на 90 дни от края на Кампанията.

  Допълнителна информация за Кампанията може да бъде намерена на https://heinz-promo.bg

  Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта https://heinz-promo.bg. Възложителят запазва правото си да прекрати Кампанията без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати Кампанията и да откаже провеждането й, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата във връзка с Кампанията, или поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на Кампанията. Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или установена съществена злоупотреба и/или нарушение на Официалните правила. В тези случаи на Участниците не се полага обезщетение.

  Дата: 01.06.2024г.