Официални правила

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания „Национална потребителска кампания 2024 – Heinz – Пътувай с Heinz(„Кампанията“) се организира и провежда от агенция „Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378, с адрес: гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от H.J. Heinz supply chain europe b.v amsterdam , Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам, идентификационен номер – NL 850230378B01, Холандия , чрез своя посредник (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/ през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/

 

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се провежда на територията на всички търговски обекти на територията на България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

Първи период: от 00:00ч. на 01.06 – до 00:00ч. на 30.06.2024 г. 

Втори период: от 00:00ч. на 01.07 – до 00:00ч. на 31.07.2024 г. 

За двата периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията. 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, може да участва в тегления награди.

Преди всяка регистрация на касов бон, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://heinz-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

В кампанията участват всички продукти на марката Heinz!

Кампанията е обвързана с покупка!

НАГРАДИ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Малки месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. Gift ваучери, всеки на стойност 100 лв.

Средни месечни награди:

Всяко лице,   закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 20 бр. – Брандирани куфари Heinz.

Големи месечни награди:

Всяко лице,  закупило  продукти от марката Heinz на стойност минимум 10 лв.  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. ваучери, всеки един с валидност за настаняване за 2 нощувки за двама в хотел Pirin Golf & SPA – гр. Разлог.*

*Всеки ваучер важи за еднократна резервация в периода 01.08 – 30.11.2-24г., като настаняването се осъществява в зависимост от моментната заетост на хотела и не е гарантирано за конкретни дати! 

Задължително условие за получаване на награда е запазването и предоставянето на оригиналнния касов бон. Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на участници, които не са в състояние да представят касовия бон регистриран в системата и изтеглен, като печеливш, или предоставят нечетлив, силно замърсен или невалиден съгласно българското законодателство касов бон.

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали касов бон в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бонове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на един и същ касов бон в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касов бон трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на код на https://heinz-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://heinz-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

 

Раздел 6. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации съгласно условията на раздел 5.

Дата за теглене на наградите, както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2024 г.

Теглене на малки  месечни награди – 05.07.2024г.

Теглене на средни  месечни награди – 05.07.2024г.

Теглене на големи месечни награди – 05.07.2024г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2024 г.

Теглене на малки месечни награди – 07.08.2024г.

Теглене на средни месечни награди – 07.08.2024г.

Теглене на големи месечни награди – 07.08.2024г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата или на служител на организатор по посочен от него начин,  оригиналният касов бон, който е регистрирал в системата.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

 

Раздел 7. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.heinz-promo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

Раздел 8. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Раздел 9. Лични данни и обявяване на печеливши

С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с настоящите Официалните правила и с Политикатазащита на личните данни от съответния участник в Играта се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, името, фамилията му телефонният му номер (със заличаване на всички освен последните 3 цифри, пример: *******236) ще бъде публикуван на www.heizn-promo.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
– Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@newgen.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 17:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Кампанията се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“).

Възложителят и Организаторът на кампанията не носят отговорност при липса на продукти  от гамата от марката Heinz в някой от търговските обекти! 

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!