Официални правила

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания „Национална потребителска кампания 2020 – Heinz – Майонеза и Кетчуп“ („Кампанията“) се организира и провежда от агенция „Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378, с адрес: гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от H.J. Heinz supply chain europe b.v amsterdam , Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам, идентификационен номер – NL 850230378B01, Холандия , чрез своя посредник (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/ през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/

 

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се провежда на територията на всички търговски обекти на територията на България.

 

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

 

Първи период: от 00:00ч. на 01.08 – до 00:00ч. на 31.08.2020 г. 

 

Втори период: от 00:00ч. на 01.09 – до 00:00ч. на 30.09.2020 г. 

За двата периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от гамата майонези или поне 1 бр. продукт от гамата кетчупи от марката Heinz –  и регистрирало касовата бележка с двата продукта, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления награди.

Преди всяка регистрация на касова бележка, Участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://heinz-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

В кампанията участват всички продукти от гамата майонези и кетчупи с марката Heinz!

НАГРАДИ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

 

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от гамата майонези или поне 1 бр. продукт от гамата кетчупи от марката Heinz – и регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. награда от общо 150 бр.  – брандирана раница за пикник.

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от гамата майонези или поне 1 бр. продукт от гамата кетчупи от марката Heinz –  и регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. награда от общо 450 бр.  – брандирана хладилна чанта.

В рамките на двата периода на настоящата кампания ще бъдат изтеглени общо 600 бр. награди.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на една и съща касова бележка в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

В кампанията участват всички продукти от гамата майонези и кетчупи с марката Heinz!

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нова касова бележка трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касова бележка на https://heinz-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://heinz-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

 

Раздел 6. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации на касов бон съгласно условията на раздел. 5

 

Дата за теглене на наградите, както следва:

ПЪРВИ ПЕРИОД – Дата на теглене – 03.09.2020

ВТОРИ ПЕРИОД – Дата на теглене – 05.10.2020

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  касовата бележка, която е регистрирал.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Възложителят и Организаторът на кампанията не носят отговорност при липса на даден продукт от гамата майонези или продукт от гамата кетчупи от марката Heinz в някой от търговските обекти!

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!