Промоция-игра със скреч карти в магазини „Фантастико“ – гр. София

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „SMILEGUMMI – ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ“ ПРОМОЦИЯ-ИГРА СЪС СКРЕЧ КАРТИ В МАГАЗИНИ „ФАНТАСТИКО“ – ГР. СОФИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

1.1. Кампанията на „SMILEGUMMI – ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ“ промоция-игра („Промоцията“) се организира и провежда от „Фортуна КОМ“ ООД  („Организатор на промоцията“)

1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени по-долу „Официалните правила”.

1.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им разпространяване.

1.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с  тук описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1 Промоцията се провежда във всички търговски обекти на „Фантастико“ на териотрията на гр. София.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1 Промоцията започва на 01.06.2019 г. и ще продължи до 30.06.2019г. включително или до изчерпване на скреч картите и наградите.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

4.1 Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр.

 РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1 Участието в промоцията е обвързано с покупка!

5.2 Желаещите да участват в Промоцията – игра трябва да закупят 1/един/ или повече пакета бонбони „ Smilegummi“ по цени на магазини „Фантастико“ в рамките на промоционалния период (01.06.2019г. – 30.06.2019г.  включително).

5.3 При всяка такава покупка на Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр., съответният клиент получава веднага на касата в търговския обект, в който прави покупката, една скреч карта за участие в промоцията, която скреч карта трябва да изтрие на място в търговския обект и има шанс да спечели „Стерео слушалки Smilegummi“, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Официални правила.

5.4 Всеки клиент има право на участие в промоцията-игра с една скреч карта за всяка своя покупка на Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр.,независимо колко пакета Желирани бонбони „Smilegummi“ е закупил. Минималното количество закупени Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр. е един пакет.

5.5 След изтриване на обозначеното за целта скреч поле на картата, ако клиентът открие надпис „Печелиш“, което означава, че картата е печеливша и за да може да получи наградата, той трябва да предаде картата на касиера, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са:

480 бр. „Стерео слушалки Smilegummi“

6.2 Наградите ще се получават веднага на място от касата на магазина, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта, след предаването ѝ на касиера.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1 Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда,  изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица клиенти на търговския обект.

8.2 Няма ограничения за броя участия. Всеки един клиент може да участва многократно в Промоцията – игра при покупка на Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр., направена в магазини „Фантастико“, участващи в Промоцията – игра, в посочения период на Промоцията.

8.3 С една покупка на Желирани бонбони „Smilegummi“ – пакети от 90 или 100гр не може да се участва два пъти.

8.4 Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1 Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1 Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните Правила са публикувани на http://heinz-promo.bg/oficialni-pravila-fantastiko