Официални правила

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания „Национална потребителска кампания 2023 – HeinzЛетни Емоции“ („Кампанията“) се организира и провежда от агенция „Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378, с адрес: гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от H.J. Heinz supply chain europe b.v amsterdam , Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам, идентификационен номер – NL 850230378B01, Холандия , чрез своя посредник (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/ през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://heinz-promo.bg/oficialni-pravila/

 

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се провежда на територията на всички търговски обекти на територията на България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

Първи период: от 00:00ч. на 01.06 – до 00:00ч. на 30.06.2023 г. 

Втори период: от 00:00ч. на 01.07 – до 00:00ч. на 31.07.2023 г. 

За двата периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

 

 

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията. 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  със залепен на него промо стикер, изтрил полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, може да участва в тегления награди.

Преди всяка регистрация на код, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://heinz-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

В кампанията участват всички продукти на марката Heinz със залепен промоционален стикер!

Кампанията е обвързана с покупка!

НАГРАДИ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Малки месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz със залепен на него промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. Gift ваучери, всеки на стойност 100 лв.

Средни месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz със залепен на него промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 5 бр. фурни за пица Ariete.

Големи месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 3 бр. продукти от марката Heinz със залепен на тях промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кодовете от стикерите в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. ваучери, всеки един с валидност за настаняване за 2 нощувки за двама в хотел Lion Borovets или Hotel Lion Sunny Beach – по избор на печелившия.

Задължително условие за получаване на награда е запазването и предоставянето на оригиналната опаковка с прилежащия към нея промоционален стикер. Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на участници, които не са в състояние да представят опаковката със стикера с печеливш код, или стикерът на опаковката има следи от отлепяне, скъсване или замърсяване.

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали код в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на един и същ код в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов код трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на код на https://heinz-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://heinz-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

 

Раздел 6. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации на код съгласно условията на раздел 5.

Дата за теглене на наградите, както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2023 г.

Теглене на малки  месечни награди – 05.07.2023г.

Теглене на средни  месечни награди – 05.07.2023г.

Теглене на големи месечни награди – 05.07.2023г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2023 г.

Теглене на малки месечни награди – 04.08.2023г.

Теглене на средни месечни награди – 04.08.2023г.

Теглене на големи месечни награди – 04.08.2023г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  оригиналната опакова с оригиналния стикер с печеливш код, който е регистрирал в системата.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

 

 

 

Раздел 7. Отговорност и данъчно облагане

Наградите предоставяни по време на кампанията следва да се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми.

Раздел 8. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
– Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@newgen.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 17:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Кампанията се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“).

Възложителят и Организаторът на кампанията не носят отговорност при липса на даден продукт от гамата от марката Heinz в някой от търговските обекти!

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!